Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Kiểm soát Bóng đá và Tiếp nhận 15-adlt

Điều khiển nâng cao và diễn tập bóng đá trong trò chơi giống như các tình huống kiểm tra khả năng tổng thể của người chơi.