Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Mua Puma.com

Thực hành ấm up

Phần này chi tiết về thực hành up ấm áp mà là cả hai trò chơi mặt nhỏ và khoan. Tập khởi động và bài tập sử dụng trước khi thực hành nên bao gồm ba khía cạnh chính mà phải được xúc động khi để đạt được sự sẵn sàng sinh lý tối đa; lưu hành - Đẩy Tỷ lệ trao đổi chất, hệ thống cơ - Trải dài, điều phối - Workout kỹ thuật cụ thể.

Chia sẻ cái này