Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Bóng đá kiểm soát và nhận khoan 9-11yrs

Chủ điều khiển cơ bản và nhận kỹ thuật trong bóng đá là cơ sở kiểm soát bóng. Phát triển liên lạc và phương pháp để nhận bóng với tư tưởng nhận thức hạn chế cho phép người chơi tập trung vào việc ra quyết định khác trong trò chơi. Những cuộc tập trận bóng đá và các bài tập phát triển và huấn luyện các khả năng kỹ thuật sau cập nhật dữ và kiểm soát.