Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Tìm kiếm - Tags
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Thiết bị bóng đá
Mua Puma.com

Kiểm soát và nhận cuộc tập trận bóng đá và các bài tập cho các buổi huấn luyện bóng đá mà chủ đề là kiểm soát, nhận được liên lạc liên quan. Kiểm soát và nhận Huấn Luyện Những điểm chính

Bóng đá kiểm soát và nhận 12-15yrs

Kiểm soát khó khăn và trung gian tiếp nhận và bóng đá contol cuộc tập trận. Những buổi tập trung phát triển các cầu thủ trong những tình huống áp lực hơn, nơi kiểm soát của họ và bóng chủ phải được kết hợp với việc ra quyết định.