Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Đái láu

Các bài tập lừa bóng trong bóng đá và các bài tập cho các buổi đào tạo liên quan đến kỹ thuật rê bóng trong bóng đá.Điểm huấn luyện quan trọng về lừa bóng

Tiểu thể loại

Kỹ thuật rê bóng bóng đá 9-11 tuổi

Các bài tập bóng đá để lừa bóng ở mức độ cơ bản. Vào thư viện các bài tập bóng đá để xem các bài tập và thực hành bóng đá với chủ đề rê bóng và chạy với bóng đá.