Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Thiết bị bóng đá
Tìm kiếm - Thẻ
Tìm kiếm - Nội dung
Đăng nhập
Đăng ký


Mua sắm Puma.com

Thủ môn

Các hoạt động và diễn tập huấn luyện kỹ thuật thủ môn.  Các điểm huấn luyện quan trọng về mục tiêu

Tiểu thể loại

Các cuộc tập trận duy trì mục tiêu bóng đá 9-11 năm

Thủ môn thực hành các bài tập về kỹ thuật và kỹ năng huấn luyện trong giai đoạn nền tảng.

Các cuộc tập trận duy trì mục tiêu bóng đá 12-15 năm

Thủ môn thực hành các bài tập về kỹ thuật và kỹ năng huấn luyện trong giai đoạn trung gian.

Bàn thắng bóng đá Giữ mũi nhọn 15-Adlt

Thủ môn tập luyện kỹ thuật và kỹ năng huấn luyện trong giai đoạn nâng cao.